Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI STRADONIA SERVICED APARTMENTS

 1. Informacje ogólne
  1. Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji w obiekcie Stradonia Serviced Apartments, ul. Stradomska 7, 31-068 Kraków, tel. + 48 12 311 19 11 email booking@stradonia.com (dalej: „Obiekt”).
  2. Ceny podane na stronie Obiektu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  3. Transakcja jest zawierana w walucie PLN. Ceny podane w innych walutach mają charakter orientacyjny i są przeliczone po przybliżonym kursie.
  4. Umowa rezerwacji zawierana jest z operatorem systemu rezerwacji online (PROFITROOM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Roosevelta 9/3, 60-829 Poznań, wpisanej do rejestru przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000303746, dalej: „Operator”) działającego w imieniu i na rzecz Obiektu prowadzonego przez Cameo Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stradomska 7, 31-068 Kraków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000254020
 2. Reklamacje
  1. Jeśli Klient w trakcie trwania usługi stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronie internetowej Obiektu), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi (bezpośrednio w recepcji Obiektu, mailowo pod adresem booking@stradonia.com  lub telefonicznie pod nr tel. + 48 12 311 19 11
  2. Czas rozpatrzenia złożonej reklamacji wynosi 14 dni.
  3. Ewentualny zwrot środków, w wyniku złożenia reklamacji, nastąpi w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany)
 3. Anulowanie rezerwacji
  1. Rezerwację można anulować samodzielnie za pośrednictwem systemu rezerwacji (link do zarządzania rezerwacją znajduje się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji) lub zgłosić recepcji Obiektu telefonicznie lub mailowo.
  2. Koszt anulowania rezerwacji jest determinowany przez warunki oferty, w której jest dokonywana rezerwacja.
  3. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w terminie 7 dni.
  4. Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata za cały pobyt z góry za pośrednictwem systemu płatności online. W przypadku anulowania rezerwacji lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu wpłacona przedpłata przepada
 4. Dane osobowe. Informacja o danych osobowych dla gości hotelowych hotelu
  „Stradonia Serviced Apartments” art. 13 RODO

  1. W trakcie dokonywania rezerwacji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Operatora wraz z danymi kontaktowymi.
  2. Kto jest administratorem danych osobowych gości hotelowych?
   Administratorem danych osobowych gości hotelowych jest Cameo Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ulicy Stradomskiej 7, 31-068 Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Kraków- Sródmieście, XI Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000254020
  3. Kto jest inspektorem ochrony informacji i jak można się z nim skontaktować?
   Inspektorem ochrony informacji jest Małgorzata Ewy, adres korespondencyjny jak dla Hotelu, adres e-mail rodo@ashvillepolska.pl, telefon 12 311 19 03, 730 090 060
  4. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych gości hotelowych?
   Celem, dla których Hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:

   1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Hotelu,
   2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
   3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych.

   W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.
   Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

  5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.

   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

  6. Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?
   Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

   1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
   2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
   3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
   4. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
   5. firmom świadczącym usługi zarządzania i consultingu dla hotelu

  7. Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?
   Dane osobowe:

   1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
   2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
   3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
  8. Jakie są prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
   Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres małgorzata.ewy@ashvillepolska.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
  9. Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
   Tak, każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
  10. Czy hotel będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?
   Nie, hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
  11. Czy podanie danych osobowych wymogiem umownym lub ustawowym?
   Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.
  12. Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie?
   Tak. Hotel podejmuje zautomatyzowane decyzje na postawie danych osobowych, w tym dokonuje profilowania. Do profilowania wykorzystywane są historyczne dane osobowe, które hotel pozyskał w związku z świadczeniem na rzecz gościa usług hotelarskich.
 5. Ustalenia końcowe
  1. Umowę rezerwacji uważa się za zawartą z chwilą wysłania na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenia rezerwacji.
  2. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość na podstawie art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)
  3. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych lub nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu.
  4. Obiekt ma prawo do wykonania usługi o podobnym standardzie w terminie określonym w rezerwacji, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa.
  5. Zaznaczenie opcji „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin rezerwacji w obiekcie Stradonia Serviced Apartments oraz warunki oferty” oznacza, iż Klient zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki wybranej oferty. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji online.
2020 © Stradonia Serviced Apartments
design | terenprywatny
realizacja | Agencja Interaktywna Y0

skontaktuj się z nami

imię i nazwisko (wymagane)
e-mail (wymagane)
temat
treść wiadomości

REZERWUJ ONLINE