Polityka prywatności

REGULAMIN REZERWACJI STRADONIA SERVICED APARTMENTS ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Informacje ogólne
  1. Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, potwierdzeń dokonania rezerwacji i reklamacji w obiekcie Stradonia Serviced Apartments, ul. Stradomska 7, 31-068 Kraków, tel. + 48 12 311 19 11 email booking@stradonia.com (dalej: „Obiekt”).
  2. Ceny podane na stronie Obiektu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
  3. Transakcja jest zawierana w walucie PLN. Ceny podane w innych walutach mają charakter orientacyjny i są przeliczone po przybliżonym kursie.
  4. Umowa rezerwacji zawierana jest z operatorem systemu rezerwacji online (PROFITROOM Sp. z o.o. z siedzibą ul. Roosevelta 9/3, 60-829 Poznań, wpisanej do rejestru przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000303746, dalej: „Operator”) działającego w imieniu i na rzecz Obiektu prowadzonego przez Cameo Investments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stradomska 7, 31-068 Kraków, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000254020
 2. Reklamacje
  1. Jeśli Klient w trakcie trwania usługi stwierdzi wadliwe wykonywanie umowy (tzn. niezgodne z warunkami rezerwacji i opisem usługi/produktu zamieszczonym na stronie internetowej Obiektu), powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi (bezpośrednio w recepcji Obiektu, mailowo pod adresem booking@stradonia.com  lub telefonicznie pod nr tel. + 48 12 311 19 11
  2. Czas rozpatrzenia złożonej reklamacji wynosi 14 dni.
  3. Ewentualny zwrot środków, w wyniku złożenia reklamacji, nastąpi w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany)
 3. Anulowanie rezerwacji
  1. Rezerwację można anulować samodzielnie za pośrednictwem systemu rezerwacji (link do zarządzania rezerwacją znajduje się w wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji) lub zgłosić recepcji Obiektu telefonicznie lub mailowo.
  2. Koszt anulowania rezerwacji jest determinowany przez warunki oferty, w której jest dokonywana rezerwacja.
  3. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności (np. przy płatności kartą – na rachunek karty, w przypadku przelewu – na rachunek bankowy, z którego przelew został dokonany) w terminie 7 dni.
  4. Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata za cały pobyt z góry za pośrednictwem systemu płatności online. W przypadku anulowania rezerwacji lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu wpłacona przedpłata przepada
 4. Dane osobowe. Informacja o danych osobowych dla gości hotelowych hotelu „Stradonia Serviced Apartments” art. 13 RODOI
  [Administrator danych]
  Cameo Investments Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Najemców.Z administratorem danych można kontaktować się:

  1. Pod adresem korespondencyjnym: Cameo Investments Sp. z o.o.; Stradomska 7; 31-068 Kraków

  2. Pod adresem poczty elektronicznej: rodo@stradonia.com

  II [Przetwarzanie danych osobowych]

  Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu siedziby, adresu zamieszkania, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, danych rejestrowych w celu świadczenia usługi wynajmu apartamentów przez cały okres wynajmu.
  2. Dane osobowe związane z płatnościami zawarte w danych przelewu za najem przez cały okres najmu.
  3. Dane osobowe zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej administratora oraz w systemach i dokumentach bankowych – w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości oraz Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca danego roku rozliczeniowego.
  4. Dane osobowe będą również przetwarzane przez administratora w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego, w szczególności Kodeksu cywilnego (art. 6 ust 1 lit. f RODO) – przez 3 lata od zakończenia najmu, przy czym w przypadku toczących się postępowań okres ten może się wydłużyć na czas prawomocnego zakończenia postępowania oraz do upływu nowych terminów przedawnienia.
  5. Nagrania z monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia, bezpieczeństwa Najemców oraz informacji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz Najemcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez 1 miesiąc od dokonania nagrania.

  III [Ujawnianie danych osobowych]

  1. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem:
  a. Organów państwowych, wobec których administrator jest obowiązany do dokonywania ujawnień, w szczególności Ministerstwa Finansów oraz innych organów Krajowej Administracji Skarbowej.
  b. Banków, w których administrator posiada rachunki bankowe, w zakresie dokonywanych transakcji.
  c. Operatorów pocztowych oraz firm kurierskich.
  2. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych, osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi IT, księgowości, usług prawnych lub doradczych, obsługi monitoringu wizyjnego, zarządcy nieruchomości.

  IV [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

  1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
  a. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawi do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO).
  b. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator nałoży opłatę w wysokości 50 zł (pięćdziesięciu zł 00/100); wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO).
  c. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO).
  d. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO)
  e. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  i. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  ii. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystania,
  iii. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  iv. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawni uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  f. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO).
  g. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
  2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem in poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

  [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
  a. listownie: Stawki 2; 00-193 Warszawa
  b. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stornie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
  c. telefonicznie: 22 531 03 00

  VI [Administrator danych]

  W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z administratorem danych:
  a. e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: rodo@stradonia.com
  b. listownie: Cameo Investments Sp. z o.o.; Stradomska 7; 31-068 Kraków z dopiskiem „administrator danych osobowych”.

  VII [Akty prawne przywołane w klauzuli]
  1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady )UE) 2016/679 a dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1)
  2. art. 10 i n., art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 ze zmianami)
  3. art. 4 i n., art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018.800 ze zmianami)
  4. art. 7, 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2018.1036)
  5. art. 5 i n. ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017.1221 ze zmianami)
  6. art. 118 i n. ustawy z 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz. U. 2018.1025 ze zmianami).

  Ustalenia końcowe

  1. Umowę rezerwacji uważa się za zawartą z chwilą wysłania na podany przez klienta adres e-mail potwierdzenia rezerwacji.
  2. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość na podstawie art. 38 ust. 12 ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)
  3. Klient odpowiedzialny jest za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Obiekt nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych lub nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu.
  4. Obiekt ma prawo do wykonania usługi o podobnym standardzie w terminie określonym w rezerwacji, gdy realizacja zarezerwowanej usługi okaże się niemożliwa.
  5. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób niezameldowanych w Stradonia Serviced Apartments.
  6. Zaznaczenie opcji „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin rezerwacji w obiekcie Stradonia Serviced Apartments oraz warunki oferty” oznacza, iż Klient zapoznał się z Regulaminem rezerwacji, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki wybranej oferty. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości dokonania rezerwacji online.
2023 © Stradonia Serviced Apartments
design | terenprywatny
realizacja | Agencja Interaktywna Y0

skontaktuj się z nami

imię i nazwisko (wymagane)
e-mail (wymagane)
temat
treść wiadomości